آموزش تخصصی قهوه های دمی | موج سوم – بروئینگ
1

آموزش تخصصی قهوه های دمی | موج سوم – بروئینگ

1 سال قبل / تهران ، تهران

اتفاق جدیدی که در سال های اخیر بوجود آمده ،راه افتادن موج جدیدی موسوم به موج سوم قهوه است. این موج ،به متدهای جدید عصاره […]

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر