معرفی کارارو (carraro)

مقالات 2 مهر 1399

معرفی کارارو (carraro) قهوه ارج نهادن، یک شور و اشتیاق. معرفی کارارو بدون سخن گفتن از انگیزه و شور و اشتیاقی که باعث چنین رشد و تعالی و در این شرکت  شد ممکن نیست، یا افرادی که چنین بنیان محکمی را بنا نهادند و افردی که هم اکنون با همان اشتیاق مشغول به کار هستند، […]

19 بازدید کل ، 0 امروز

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر